New PinchukArtCentre’s website
Try now
Main pagePhoto & VideoVideo“China China”, a group show of Chinese artistsTrailer to “China China”, a group show of Chinese artists

Trailer to “China China”, a group show of Chinese artists0Mb, 4:18MinAi Weiwei: Forever Bicycle
Zhao Zhao: Officer
Zhao Yao: series "Spirit Above All"
Cao Fei: Eyeliner
Xu Zhen: Movement Field
Chen Zhen: Purification Room
Ai Weiwei: Rooted Upon
Ai Weiwei: Fairytale
Zhang Huan: Zhu Gangqiang No 12
Zhang Huan: Fire
Yan Xing: The Sex Comedy
Zhang Huan: Division meeting
Sun Yuan and Peng Yu: Teenager Teenager
Sun Yuan and Peng Yu: Seeing Is Not An Option
Sun Xun: The History You Can Not See
Family sundays at PinchukArtCentre